BIP ZS Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiot działalności i kompetencje PDF Drukuj

Cele i zadania szkoły są realizowane zgodnie z Ustawą o systemie oświaty, obowiązującymi przepisami bhp, zasadami nauk pedagogicznych, a także wynikają z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Deklaracji Praw Dziecka oraz konwencji o Prawach Dziecka przyjętych przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Do celów i zadań szkoły należy w szczególności:

1) Umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, świadectwa ukończenia szkoły oraz uzyskania świadectwa maturalnego poprzez:

 1. wyposażenie uczniów/słuchaczy w wiedzę ogólną i zawodową oraz umiejętności związane z określonym zawodem lub specjalnością,
 2. dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów/słuchaczy,także stwarzanie możliwości korzystania z opieki psychologicznej i specjalistycznych form pracy dydaktycznej.
 3. zdobywanie dojrzałości intelektualnej przejawiającej się w świadomym korzystaniu wiedzy, umiejętności współżycia w grupie, podejmowania decyzji i pełnienia różnych ról społecznych,
 4. kształtowanie obywatela Europejczyka, człowieka ogólnie wykształconegokulturalnego, przygotowanego do życia w dynamicznie rozwijającym się świecie

2 ) Umożliwienie uczniom/słuchaczom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez:

 1. rozbudzanie dociekliwości poznawczej ucznia/słuchacza, ukierunkowanej na dobro, prawdę, piękno, tolerancję, umiejętność dialogu, samodzielność i chęć samodoskonalenia,
 2. kształtowanie i utrwalanie w świadomości młodzieży pozytywnego stosunku do obowiązków i szacunku do pracy, fachowości i kompetencji,
 3. wzmacnianie wiary w swoje możliwości oraz poczucia odpowiedzialności za własny rozwój i samodzielne decyzje dotyczące dalszej nauki i wyboru zawodu,
 4. ukazanie potrzeby pracy dla szkoły, środowiska i gospodarki narodowej.

3) Kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi ucznia/słuchacza:

 1. stwarzanie młodzieży szansy na zaspokajanie swych aspiracji i dążeń do samodzielności, podejmowania twórczych działań i odpowiedzialności za własne czyny,
 2. umożliwienie pobierania nauki przez młodzież niepełnosprawną, zgodnieindywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami,
 3. zapewnienie pełnego rozwoju uczniom/słuchaczom szczególnie zdolnym poprzez umożliwienie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkołyskróconym czasie,
 4. wpajanie norm i zasad moralnych regulujących społecznie pożądany charakter stosunków międzyludzkich,
 5. wychowanie w duchu patriotycznym,
 6. rozbudzanie pragnienia czynnego uczestnictwa w kulturze,
 7. rozwijanie poczucia odpowiedzialności za przyjmowaną hierarchię wartości – sukcesywnie uwewnętrznioną i realizowaną,
 8. kształtowanie tożsamości osobowej, narodowej, kulturowej i religijnej,
 9. pogłębianie samopoznania, odkrywanie i rozwój własnych zainteresowań i możliwości, rozumienie podstawowych metod poznawania i badania rzeczywistości,
 10. rozwijanie samorządnych form działalności młodzieży,
 11. rozwijanie wśród młodzieży przekonania o konieczności poszanowania przyrodytroski o środowisko naturalne,
 12. przyzwyczajanie do dbałości o własny rozwój fizyczny, zachowanie zdrowiawyrabianie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu,
 13. kształtowanie postaw proekonomicznych i prorynkowych, zapoznanie z zasadami wolnego rynku, konkurencji i przedsiębiorczości.

4) Umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów/słuchaczy poprzez:

 1. pracę z uczniem zdolnym,
 2. realizowanie indywidualnych programów nauczania i dobór odpowiednich treści kształcenia,
 3. organizowanie kół zainteresowań, zespołów artystycznych, zajęć sportowych, rekreacyjnych, turystycznych, imprez kulturalnych,
 4. organizowanie oraz stwarzanie możliwości brania udziału w konkursach, olimpiadach, przeglądach, wystawach itp.,
 5. stworzenie warunków do rozwijania samorządowych form działania,
 6. kształtowanie pozytywnych motywacji do nauki.

5) Umożliwienie uczniom/słuchaczom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej :

 1. pomoc w rozumieniu istoty i głębi patriotyzmu, tolerancji, pokoju i potrzeb środowiska poprzez organizowanie oraz umożliwienie udziału w sesjach, seminariach, spotkaniach tematycznych,
 2. umożliwienie wymiany poglądów na interesujące młodzież tematy,
 3. organizowanie uroczystości szkolnych z okazji świąt państwowych i religijnych,
 4. ukazywanie sylwetek wybitnych Polaków,
 5. stworzenie optymalnych warunków nauki i praktyk religijnych w szkole.

Szkoła udziela na wniosek ucznia, rodziców, nauczyciela, pedagoga, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie:
- zajeć dydaktyczno-wyrównawczych,
- nauczaniia indywidlanego
- indywidualnych konsultacji
- porad dla uczniów,
- porad i konsultacji oraz warsztatów dla rodziców i nauczycieli.
  

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2013-12-11 13:21:39
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2013-12-11 14:22:06
Odsłon: 2145
Dziennik zmian
 

Statystyki

Odwiedziny [+/-]
Dzisiaj:
Wczoraj:
Przedwczoraj:
4
72
26

+46
Ten tydzień:
Ostatni tydzień:
Dwa tygodnie temu:
4
387
172

+215
Ten miesiąc:
Ostatni miesiąc:
Dwa miesiące temu:
563
1074
808

+266

Wszystkie odwiedziny
od startu witryny 101 524

Naszą witrynę przegląda teraz 

5 Gości